Lilys x Klarna | Betala senare + Fri frakt!

Villkor Lilys Stockholm.


 

TERMS & CONDITIONS

 

Företagsuppgifter

Lilys Sweden under namnet lilys.se är en del av Shenzhen Kehan Electronic Technology Co., Ltd.
 
OVERVIEW
Denna webbplats drivs av företaget. På hela webbplatsen hänvisar "vi", "oss" och "vår" till företaget. Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som finns tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i vår butik ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter det att ändringar har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.
Returer och villkor

Du har upp till 14 dagar efter att du har mottagit din beställning på dig att byta ut den köpta varan mot en annan storlek/färg eller begära återbetalning. Efter dessa 14 dagar har du ytterligare 14 dagar på dig att skicka produkten. Du kan göra detta genom att helt enkelt lämna in den köpta varan till ett PostNord-servicecenter. Registrerade returer sker på din egen bekostnad. 

Kontakta kundtjänsten på info@lilys.se.
Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

ångerrätt: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

konsument: en fysisk person som inte handlar som yrkesutövare eller näringsidkare och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller inköpsskyldigheten är spridd över tiden;

varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och att den kan återges i oförändrad form.

Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Företagare: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal som innebär att man inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, uteslutande använder en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

VILLKOR FÖR NÄTBUTIKEN:

Du är minst myndig i den stat eller provins där du är bosatt, eller du är myndig i den stat eller provins där du är bosatt och du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga som är beroende av dig använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.
En överträdelse eller ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Företagsuppgifter
Lilys Sweden under namnet lilys.se är en del av Shenzhen Kehan Electronic Technology Co., Ltd.

Artikel 3 - Tillämplighet

ALLMÄNNA VILLKOR:

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka service till vem som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att det kan innebära a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav i anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för att underlätta och begränsar eller påverkar inte på annat sätt dessa villkor.

INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET:

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, fullständiga eller aktuella informationskällor. All användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på varje erbjudande från företagaren och på varje distansavtal och beställning som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i företagarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt, på konsumentens begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt skall det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

Om utöver dessa allmänna villkor även särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller, skall andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar och konsumenten skall i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller upphävda, ska avtalet och dessa villkor för övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska i ömsesidigt samråd omedelbart ersättas med en bestämmelse som så långt möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsens räckvidd.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i samma anda" som dessa allmänna villkor.
ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA:

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller delar eller innehåll i den) utan att meddela detta.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av Tjänsten.
ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER:

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av en färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.
ARTIKEL 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION:

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
ARTIKEL 7 - FRIVILLIGA VERKTYG:

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i befintligt skick" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och enligt eget gottfinnande, och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor på vilka verktygen tillhandahålls av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.
ARTIKEL 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART:

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skadestånd i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs noggrant igenom tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.
ARTIKEL 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA BIDRAG:

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du utan begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar till oss i något medium. Vi är och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla alla kommentarer konfidentiella, (2) betala ersättning för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller kommentarernas ursprung. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.
ARTIKEL 10 - PERSONUPPGIFTER:

Om du lämnar personlig information via butiken regleras detta av vår sekretesspolicy.
ARTIKEL 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN:

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.
ARTIKEL 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) för att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, h) samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att skicka skräppost, phish, pharm, pretext, spinna, crawla eller skrapa, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.
ARTIKEL 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR:

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller din oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska företaget, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffskadlig, särskild eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon av tjänsterna eller produkter som tillhandahålls med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.
ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING:

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla företaget och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.
ARTIKEL 15 - SÄRSKILJBARHET:

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskiljd från dessa användarvillkor, och ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.
ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING:

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi anser att du inte uppfyller, eller misstänker att du inte har uppfyllt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller följaktligen kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).
ARTIKEL 17 - HELA AVTALET:

Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte innebära att vi avstår från att utöva denna rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den skrivande parten.
ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG:

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Europas lagar.

ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN:

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats eller tjänst efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats, godkänner du dessa ändringar.
ARTIKEL 20 - KONTAKTINFORMATION:

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@lilys.se.

BUTIKENS ÄGARE
JURIDISK INFORMATION

Företagsuppgifter

Lilys Sweden under namnet lilys.se är en del av Shenzhen Kehan Electronic Technology Co., Ltd.

Nedan kallat "företaget".